MITSUBISHI Q系列

型 號:
價 格:0元
 詳細介紹
MITSUBISHI Q系列
多重CPU架構,最多可架構4個CPU
完整的網路能力
最高8192點I/O擴充機能
支援USB程式傳輸
豐富的特殊模組,滿足各種控制須求

1.CPU模組

產品型號                 一般CPU模組                                       高階CPU模組
  Q00JCPU  Q00CPU  Q01CPU  Q02CPU  Q02HCPU  Q06HCPU  Q12HCPU  Q25HCPU
程式語言                     Ladder/List                                     Ladder/List/SFC
執行速度 LD      200ns      160ns      100ns      79ns                                  34ns
MOV      700ns       560ns      350ns      237ns                                  102ns
浮點運算     1815ns                                  782ns
程式容量                 8k       14k                28k        60k      124k       252k
記憶體容量        58k                94k                112k       240k      496k     1008k
輸入點(X)                        2048                                                  8192
輸出點(Y)                        2048                                                  8192
補助Relay(M)                                                            8192點 (M 0~8191)
保持Relay(L)              2048點 (L 0~2047)                                         8192點 (L 0~8191)
網路Relay(B)               2048點 (B 0~7FF)                                        8192點 (B 0~1FFF)
計時器(T)                 512點 (T 0~511)                                         2048點 (T 0~2047)
保持計時器(ST)                                                                0點
計數器( C )              512點 (C 0~511)                                        1024點 (C 0~1023)
資料暫存器(D)           11136點 (D 0~11135)                                      12288點 (D 0~12287)
網路暫存器(W)              2048點 (W 0~7FF)                                       8192點 (W 0~1FFF)
警報點(F)              1024點 (F 0~1023)                                        2048點 (F 0~2047)
Edge Relay(V)             1024點 (V 0~1023)                                        2048點 (V 0~2047)
檔案暫存器( R )        ─                 32k        32k              32k/64k                128k
特殊網路Relay(SB)             1024點 (SB 0~3FF)                                        2048點 (SB 0~7FF)
特殊網路暫存器(SW)             1024點 (SW 0~3FF)                                        2048點 (SB 0~7FF)
步進點(S)              2048點 (S 0~2047)                                        8192點 (S 0~8191)
間接指標(Z)                   10點 (Z 0~9)                                          16點 (Z 0~15)
指標(P)                300點 (P 0~299)                                       4096點 (P 0~4095)
中斷插入指標( I )                 128點 (I 0~127)                                        256點 (I 0~255)
特殊Relay(SM)             1024點 (SM 0~1023)                                    2048點 (SM 0~2047)
特殊暫存器(SD)             1024點 (SD 0~1023)                                      2048點 (SD 0~2047)
函數輸入(FX)                 16點 (FX 0~F)                                          16點 (FX 0~F)
函數輸出(FY)                 16點 (FY 0~F)                                          16點 (FY 0~F)
函數暫存器(FD)                  5點 (FD 0~4)                                            5點 (FD 0~4)

 

2.電源模組

產品型號       Q61SP      Q61P-A1     Q61P-A2        Q62P        Q64P        Q63P
適用基座      Q3□SB                                             Q3□B, Q6□SB
輸入電源                                                       AC電源      DC電源
   AC85~264    AC85~132   AC170~264    AC85~264   AC85~132V       DC24V
  AC170~264
輸入頻率                                               50/60Hz ±5%  
輸出電流 5VDC           2A                     6A          3A          8.5A           6A
24VDC                                 ─         0.6A                     ─

 

3.底座及擴充線

                 品         型                規  消耗電流(DC5V)            尺 
不可擴充主底座  Q32SB  2槽主底座          0.086  98 x 114 x18.5 mm
 Q33SB  3槽主底座          0.086  98 x142 x18.5 mm
 Q35SB  5槽主底座          0.091  98 x 198 x18.5 mm
可擴充主底座  Q33B  3槽主底座          0.105  98 x 189 x 44.1 mm
 Q35B  5槽主底座          0.11  98 x 245 x 44.1 mm
 Q38B  8槽主底座          0.114  98 x 328 x 44.1 mm
 Q312B  12槽主底座          0.121  98 x 439 x 44.1 mm
擴充底座(不需電源模組)  Q52B  2槽擴充底座          0.08  98 x 106 x 44.1 mm
 Q55B  5槽擴充底座          0.1  98 x 189 x 44.1 mm
擴充底座(需加電源模組)  Q63B  3槽擴充底座          0.105  98 x 189 x 44.1 mm
 Q65B  5槽擴充底座          0.11  98 x 245x 44.1 mm
 Q68B  8槽擴充底座          0.114  98 x 328 x 44.1 mm
 Q612B  12槽擴充底座          0.121  98 x 439 x 44.1 mm
擴充連接線  QC05B  底座間連接線 0.45M                                   -
 QC06B  底座間連接線 0.6M                                   -
 QC12B  底座間連接線 1.2M                                   -
 QC30B  底座間連接線 3M                                   -
 QC50B  底座間連接線 5M                                   -
 QC100B  底座間連接線 10M                                   -

 

4.輸入模組

      品          型                規                   消耗電流 I/O點數
         DC5V          DC24V
       QX10  16點 AC120V輸入    0.05                       -  X16點
 QX28  8點 AC100~240輸入 0.05                       -  X16點
 QX40  16點NPN輸入 0.05                       -  X16點
 QX40-S1  16點NPN輸入(高速) 0.05                       -  X16點
 QX41  32點NPN輸入   0.075                     -  X32點
 QX41-S1  32點NPN輸入(高速) 0.075                     -  X32點
 QX42  64點NPN輸入 0.09                       -  X64點
 QX42-S1  64點NPN輸入(高速) 0.09                       -  X64點
 QX70  16點NPN/PNP輸入 0.055                     -  X16點
 QX71  32點NPN/PNP輸入 0.055                     -  X32點
 QX72  64點NPN/PNP輸入 0.085                     -  X64點
 QX80  16點PNP輸入 0.05                       -  X16點
 QX81  32點PNP輸入 0.075                     -  X32點
 QI60  16點中斷插入模組 0.14                       -  F16點

 

5.輸出模組

      品          型               規                   消耗電流 I/O點數
         DC5V          DC24V
       QY10  16點繼電器輸出 (2A)           0.43               -  Y16點
 QY18A  8點繼電器獨立輸出  (2A)           0.43               -  Y16點
 QY22  16點 SSR 輸出 (0.6A)           0.4               -  Y16點
 QY40P  16點 NPN 輸出 (0.1A)           0.065            0.01  Y16點
 QY41P  32點 NPN 輸出 (0.1A)           0.105            0.02  Y32點
 QY42P  64點 NPN 輸出 (0.1A)           0.15            0.04  Y64點
 QY50  16點 NPN 輸出 (0.5A)           0.08            0.02  Y16點
 QY68A  8點 NPN 獨立輸出 (2A)           0.11               -  Y16點
 QY70  16點 NPN 輸出   (16mA)           0.095            0.09  Y16點
 QY71  32點 NPN 輸出 (16mA)           0.15            0.17  Y32點
 QY80  16點 PNP 輸出 (0.5A)           0.08            0.02  Y16點
 QY81P  32點 PNP 輸出 (0.1A)           0.095            0.04  Y32點
       QG60  空殼模組              -               -  S16點

 

7.MELSEC NET網路模組

                      規                   消耗電流  I/O點數
        DC5V         DC24V
MELSEC NET/H網路模組  QJ71BR11 10Mbps同軸電纜介面          0.75               -  F32點
 QJ72BR15 10Mbps同軸電纜介面          0.75               -  F32點
 QJ71LP21 10Mbps雙重光纖介面          0.55               -  F32點
 QJ71LP21-25 10/25Mbps雙重光纖介面          0.55               -  F32點
 QJ72LP25-25 10/25Mbps雙重光纖介面          0.89               -  F32點
 QJ71LP21G 10Mbps雙重光纖介面(50GI)          0.55               -  F32點
 QJ72LP25G 10Mbps雙重光纖介面(50GI)          0.89               -  F32點
 QJ71LP21GE 10Mbps雙重光纖介面(62.5GI)          0.55               -  F32點
 QJ72LP25GE 10Mbps雙重光纖介面(62.5GI)          0.89               -  F32點

 

8.乙太網路模組,串列通信模組,特殊模組

      品          型                    規                  消耗電流  I/O點數
         DC5V          DC24V
Ethernet模組  QJ71E71 乙太網路模組           0.43               -  F32點
 QJ71E71-B2 乙太網路模組(10BASE-2)           0.7               -  F32點
 QJ71E71-B5 乙太網路模組(10BASE-5)           0.43               -  F32點
 QJ71E71-100 乙太網路模組(10BASE-T,TX)           0.5               -  F32點
串列通信模組  QJ71C24N RS-232,RS422/485各一個           0.31               -  F32點
 QJ71C24N-R2 兩個RS-232通信埠           0.26               -  F32點
 QJ71C24N-R4 兩個RS-485通信埠           0.26               -  F32點
CC-Link模組  QJ61BT11N 主站,副站           0.46               -  F32點
類比數位轉換模組  Q64AD 4點類比輸入(電壓,電流)           0.63               -  F16點
 Q68ADV 8點類比輸入(電壓)           0.64               -  F16點
 Q68ADI 8點類比輸入(電流)           0.64               -  F16點
數位類比轉換模組  Q62DA 2點類比輸出(電壓,電流)           0.33               -  F16點
 Q64DA 4點類比輸出(電壓,電流)           0.345               -  F16點
 Q68DAV 8點類比輸出(電壓)           0.39               -  F16點
 Q68DAI 8點類比輸出(電流)           0.38               -  F16點
溫度模組  Q64TD 4點溫度輸入(熱電偶)           0.5               -  F16點
 Q64TDV-GM 4點溫度輸入(微小電壓輸入)           0.5               -  F16點
 Q64RD 4點溫度輸入(Pt100)           0.5               -  F16點
溫度控制模組  Q64TCTT 4點熱電偶輸入,電晶體輸出           0.55               -  F16點
 Q64TCTTBW 同上(附斷線檢知功能)           0.64               -  F32點
 Q64TCRT 4點Pt100輸入,電晶體輸出           0.55               -  F16點
 Q64TCRTBW 同上(附斷線檢知功能)           0.64               -  F32點
高速計數模組  QD62 DC輸入/NPN輸出           0.3               -  F16點
 QD62E DC輸入/PNP輸出           0.33               -  F16點
 QD62D 差動輸入/NPN輸出           0.38               -  F16點
伺服定位模組  QD70P4 開集極回路脈波輸出,4軸           0.55               -  F32點
 QD70P8 開集極回路脈波輸出,8軸           0.74               -  F32點
 QD75P1 開集極回路脈波輸出,1軸           0.4               -  F32點
 QD75P2 開集極回路脈波輸出,2軸           0.46               -  F32點
 QD75P4 開集極回路脈波輸出,4軸 0.58                          -  F32點
 QD75D1 差動脈波輸出,1軸 0.52                          -  F32點
 QD75D2 差動脈波輸出,2軸 0.56                          -  F32點
 QD75D4 差動脈波輸出,4軸 0.82                          -  F32點
 QD75M1 SSCNET相容,1軸 0.4                            -  F32點
 QD75M2 SSCNET相容,2軸 0.4                            -  F32點
 QD75M4 SSCNET相容,4軸 0.4                            -  F32點  • 發表評論
  • 用戶:  驗證碼: 點擊更換  

 

臺灣總公司:  耀 毅 企 業 有 限 公 司 立全國際貿易(上海)有限公司
電話:(02)8512-4096  傳真:(02)8512-4100 電話:(021)5102-9377   傳真:(021)5283-9077
                  新北市三重區光復路一段80號10樓(臺北科技城)                    上海市普陀區金沙江路1989號10樓1001室 金沙商務廣場
                                                    分公司:  臺中 分公司 :深圳  南京  昆山  天津
   

Copyright © 2011 YAUYIH.COM 立全國際貿易(上海)有限公司 瀘ICP備案1101058號

 

Powered by PageAdmin CMS
亚洲va久久久噜噜噜久久